Vytvořte si Smlouvu o spolupráci na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Smlouva o spolupráci

TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Smluvní strana 1“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Smluvní strana 2“)
Přidat komentář
Zrušit
( Smluvní strana 1 a Smluvní strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
1
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Smluvní strany touto Smlouvu upravují svá vzájemná práva a povinnosti při spolupráci Smluvních stran a zavazují se postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
Přidat komentář
Zrušit
2
Práva a povinnosti Smluvní strany 1
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Smluvní strana 1
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
3
Práva a povinnosti Smluvní strany 2
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Smluvní strana 2
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4
Peněžitá plnění
Přidat komentář
Zrušit
Budou si smluvní strany vzájemně poskytovat nějaká peněžitá plnění?
4.1
se zavazuje zaplatit za
ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
5
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Finanční plnění bude placeno dané Smluvní straně druhou Smluvní stranou na základě vystavené a doručené faktury - daňového dokladu.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Splatnost faktury bude činit minimálně
kalendářních dní.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
Smluvní strany mají právo vystavovat faktury i v elektronické podobě.
Přidat komentář
Zrušit
5.4
Finanční plnění bude placeno bankovním převodem na bankovní účet dané Smluvní strany uvedený na příslušné faktuře.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
6
Trvání a ukončení smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Tato úprava platí ze zákona.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
7
Odpovědnost za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Smluvní strany mají odpovídat za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7.1
Každá Smluvní strana plně odpovídá druhé Smluvní straně za jakoukoliv škodu způsobenou touto Smluvní stranou druhé Smluvní straně jakýmkoliv porušením povinnosti této Smluvní strany uvedené v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
8
Odstoupení od Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Smluvní strana 1 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
8.1.1
Smluvní strana 2 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Přidat komentář
Zrušit
8.1.2
Smluvní strana 2 byla zrušena s likvidací.
Přidat komentář
Zrušit
8.1.3
na majetek Smluvní strany 2 byl prohlášen konkurz.
Přidat komentář
Zrušit
8.1.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 2 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Přidat komentář
Zrušit
8.1.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 2.
Přidat komentář
Zrušit
8.1.6
ohledně Strany 2 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Přidat komentář
Zrušit
8.1.7
Smluvní stranou 2 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Smluvní strana 2 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
8.2.1
Smluvní strana 1 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Přidat komentář
Zrušit
8.2.2
Smluvní strana 1 byla zrušena s likvidací.
Přidat komentář
Zrušit
8.2.3
na majetek Smluvní strany 1 byl prohlášen konkurz.
Přidat komentář
Zrušit
8.2.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 1 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Přidat komentář
Zrušit
8.2.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 1.
Přidat komentář
Zrušit
8.2.6
ohledně Strany 1 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Přidat komentář
Zrušit
8.2.7
Smluvní stranou 1 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
8.3
Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Přidat komentář
Zrušit
8.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
8.5
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Přidat komentář
Zrušit
9
Důvěrnost
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní, ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
9.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 9.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Přidat komentář
Zrušit
9.2.1
Smluvní strana druhé Smluvní straně udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace.
Přidat komentář
Zrušit
9.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci.
Přidat komentář
Zrušit
9.2.3
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Smluvní strany si tímto vzájemně dávají souhlas k tomu, aby je druhá Smluvní strana uváděla jako svého zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
9.5
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Přidat komentář
Zrušit
10
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
10.1
V případě, že se Smluvní strana 1 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Smluvní straně 2 smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
V případě, že se Smluvní strana 2 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se druhé Smluvní straně 1 zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
10.4
V případě, že se kterákoliv strana dostane do prodlení se zaplacením peněžitého plnění podle čl. 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Přidat komentář
Zrušit
10.5
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
11
Vyšší moc
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
12
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
13
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
13.1
V případě vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu vzniká tato povinnost všem osobám, které tuto smlouvu uzavírají na jedné straně, společně a nerozdílně.
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Přidat komentář
Zrušit
13.3
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
13.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
13.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
.
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________.
Přidat komentář
Zrušit
_____.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
.
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________.
Přidat komentář
Zrušit
_____.
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.